Organisaatiokulttuuri

Uuden johtajuusajattelun mukaan johtajan on ylläpidettävä, muokattava ja vahvistettava organisaatiokulttuuria.

Edgar Schein on esittänyt, että yrityksen johtajan ja perustajan arvot vaikuttavat koko organisaation kulttuurin rakentumiseen. Ne luovat perustan yrityksen toimintafilosofialle.

Scheinin mukaan organisaatiokulttuuri koostuu eri kerroksista. Artefaktit ovat näkyvä osa organisaatiokulttuuria. Artefakteja ovat esimerkiksi logot, tunnukset, arkkitehtuuri, henkilökunnan asut sekä organisaatiota koskevat kertomukset. Artefaktien taustalla vaikuttavat organisaation arvot.  Arvot kertovat, mitä organisaatiossa pidetään tavoittelemisen arvoisena ja mitkä ovat hyväksyttyjä käyttäytymistapoja. Perusoletukset ovat kulttuurin syvintä tasoa. Perusoletukset ovat maailmankuvan kaltaisia käsityksiä ihmisestä ja yhteiskunnasta.

Edgar Scheinin mukaan johtajan on pyrittävä vaikuttamaan yrityskulttuurin eri kerroksiin siten, että organisaation eri ryhmät kokoevat kulttuurin omakseen.

Organisaatiot voivat näyttää pintapuolisesti, artefaktien tasolla hyvin samankaltaisilta. Kuitenkin ne voivat erota arvoiltaan ja perusoletuksiltaan suuresti. Kim Cameron ja Robert Quinn ovat esittäneet organisaatiokulttuurien jakamista neljään ryhmään sen mukaan, arvostetaanko organisaatiossa joustavuutta vai vakautta ja toisaalta onko huomion polttopisteessä sisäinen yhtenäisyys vai ulkoiset kohtaamiset.

Klaanikulttuurissa toimitaan joustavasti. Organisaatio on keskittynyt yhtenäisyyden ja identiteetin ylläpitämiseen. Yhteisöllisyys ja toisten palveleminen ovat keskeisiä arvoja.

Hierarkiakulttuuri yhdistää sisäisen yhtenäisyyden ja sisäisen vakauden tavoittelun.

Adhokratia panostaa organisaation ja ympäristön kohtaamisiin eri yhteyksissä. Latinan ad hoc tarkoittaa tilapäistä, tarkoitukseen sopivaa. Adhokratialla tarkoitetaan johtamistapaa, joka korostaa joustavia projektimaisia rakenteita ja tiimityötä.

Markkinakulttuuri keskittyy menestymään suhteessa ulkoisiin kilpailijoihin. Sisäisesti markkinakulttuuri korostaa tuloksellisuutta, päämääriä ja voittajien palkitsemista.

Yritysjohto voi yrittää vaikuttaa organisaatiokulttuuriin eri tavoin. Pääsykoekirjassa esitellään viisi eri vaikuttamistapaa. Nämä ovat:

  1. Organisaation arvojen tiivistäminen naseviin lausahduksiin (IBM:n ”Think” ja Nokian ”Connecting people”).
  2. Rituaalien ja seremonioiden korostaminen (yrityksen juhlat)
  3. Organisaatiolle ominaisen kielen käyttäminen
  4. Yrityksen historiaa koskevien sankaritarinoiden kertominen
  5. Arvojen virallinen luettelointi esimerkiksi ydinarvojen luetteloksi.

Vastaa