Strategisen johdon laskentatoimen työkalut

Strateginen johdon laskentatoimi tuottaa informaatiota, jota yrityksen johto voi käyttää hyväkseen strategisessa päätöksenteossa. Pääsykoekirjassa esitellään viisi strategisen johdon laskentatoimen menetelmää:

  1. Toimintokustannuslaskenta pyrkii tunnistamaan toiminnot, jotka aiheuttavat kustannuksia ja ajurit, jotka aiheuttavat toimintojen sisällä kustannuksia. Kun nämä tunnetaan, voidaan kustannuksia pienentää.
  2. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality management, TQM) pyrkii vähentämään prosaesseissa esiintyviä virheitä jatkuvan parantamisen avulla. Laatukustannuslaskenta tukee laatujohtamista.
  3. Lisäarvojohtaminen (value added management) tunnistaa prosessit, jotka eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa. Sen jälkeen ne voidaan eliminoida. Vastaavasti asiakkaalle erityisesti arvoa tuottavia prosesseja pyritään tehostamaan.
  4. Ei-taloudellisest mittarit kuten työntekijöiden motivaatio, tuotannon läpimenoaika ja laitteiden asetusajat auttavat mittaamaan prosessien suorituskykyä.
  5. SWOT-analyysi tuottaa tietoa yrityksen sisäissitä vahvuuksista ja heikkouksista sekä ulkoisista mahdollisuuksista ja uhista. SWOT-analyysin avulla voidaan arvioida yrityksen nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Siten se muodostaa perustan yrityksen kehittämiselle.

Vastaa