Luokan 'laskentatoimi' kirjoitukset

Yritysrahoituksen perusteet

Osakekurssit, markkinakorot ja valuuttakurssit kuuluvat nykyään päivittäiseen uutisvirtaamme. Euroopan aikaan illalla New Yorkissa tapahtuneet kurssikäänteet näkyvät yöllä Aasiassa ja aamulla myös Euroopan pörsseissä. Nämä uutiset vaikuttavat nykyään sekä yksittäisten ihmisten että yritysten toimintaan. Markkinoilta kantautuvat tiedot antavat yritysjohdolle tietoa, jota he voivat käyttää investointipäätöksien pohjana. Investoinnin pitää nimittäin tuottaa enemmän, kuin mitä yritys joutuu maksamaan […]

Tasapainotettu mittaristo – balanced scorecard

Strategisen johtamisen kannalta on tärkeää, että johdon laskentatoimi käyttää yrityksen toiminnan ja suorituskyvyn mittaamisessa strategian kannalta tärkeitä mittareita. Kuitenkaan ei pidä käyttää liian montaa mittaria. Kokonaisvaltaiset suorituskyvyn mittausjärjestelmät yhdistävät tavallisesti sekä taloudellisia että ei-taloudellisia mittareita. Esimerkiksi yrityksen kannattavuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat luvut ovat taloudellisia mittareita. Asiakastyytyväisyys taas olisi ei-taloudellinen mittari. Tasapainotettu mittaristo (BSC, balanced scorecard) […]

Strategisen johdon laskentatoimen työkalut

Strateginen johdon laskentatoimi tuottaa informaatiota, jota yrityksen johto voi käyttää hyväkseen strategisessa päätöksenteossa. Pääsykoekirjassa esitellään viisi strategisen johdon laskentatoimen menetelmää: Toimintokustannuslaskenta pyrkii tunnistamaan toiminnot, jotka aiheuttavat kustannuksia ja ajurit, jotka aiheuttavat toimintojen sisällä kustannuksia. Kun nämä tunnetaan, voidaan kustannuksia pienentää. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (total quality management, TQM) pyrkii vähentämään prosaesseissa esiintyviä virheitä jatkuvan parantamisen avulla. Laatukustannuslaskenta […]

Strateginen kustannusjohtaminen

Aikaisemmin yritysjohdon tavoitteet asetettiin budjeteissa lyhyelle aikajänteelle. Tämä johti lyhyen aikavälin asioiden korostamiseen pitkäjänteisten, strategisten näkökulmien sijaan. Viime vuosina aikaisempaa tärkeämmäksi on kuitenkin tullut strateginen yritysjohdon laskentatoimi. Strateginen laskentatoimi korostaa pitkän aikavälin menestystä ja kustannusten hallintaa pitkällä tähtäyksellä. Lisäksi huomion kohteena ovat asiakastyytyväisyys, työntekijöiden motivointi ja osaamisen kehittäminen. Kustannusten hallinta muodostuu kolmesta osa-alueesta: Arvoketjuajattelu Strateginen […]

Epävarmuus ja investointilaskelmat

Kun yritys investoi, se hankkii pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä. Tulevaisuus on aina epävarmaa, minkä vuoksi pitkään tulevaisuudessa vaikuttavien investointien tuottokin on aina epävarmaa. Kun investoinnista päätetään, on tämä epävarmuus otettava jollakin tapaa huomioon. Epävarmuus liittuu yleensä tulevaisuudessa juokseviin menoihin ja tuloihin sekä investoinnin pitoaikaan. Menojen ja tulojen suuruus on keskeistä investoinnin kannattavuuden kannalta. Yhtä lailla tärkeä on […]

Investointilaskelmat

Investointipäätöksiä tehdään yrityksissä harvoin, mutta niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Päätöksentekotilanteessa vertaillaan usein kahden eri vaihtoehdon paremmuutta. Paremmuus ratkaistaan erilaisten laskelmien avulla. Pääsykoekirjassa esitellään: Takaisinmaksuajan menetelmä Nettonykyarvomenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Epävarmuuden sisällyttäminen laskelmiin Takaisinmaksuajan menetelmä on laskentamenetelmistä yksinkertainen. Sen avulla selvitetään, kuinka nopeasti investoinnin tuottamat tuotot ovat kertyneet investoinnin suuruisiksi, eli kuinka nopeasti investointi on maksanut […]

Diskonttaus investointilaskelmissa

Investointilaskelmissa on tehtävä eri vuosina syntyvät tulot ja menot vertailukelpoiseksi. Tämä tapahtuu diskonttaamalla tulevaisuuden rahavirrat investointihetken rahaksi. Diskonttaaminen on korkoa korolle -laskuille käänteinen laskelma.

Investointilaskelmat

Yrityksen laskentatoimi avustaa johtoa investoinpäätöksissä. Investointi tarkoittaa pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankkimista yritykseen. Investointeihin liittyy usein suuri taloudellinen riski, sillä päätöksenteko perustuu tulevaisuutta koskeviin oletuksiin. Epäonnistunut investointi onkin yksi mahdollinen konkurssin syy. Kannattavat investoinnit puolestaan vahvistavat yrityksen taloutta. Siksi investointien kannattavuuden arvioiminen on tärkeä osa johdon laskentatoimea. Investointikohteena voi olla esimerkiksi maa-alue, rakennus tai kone. Nykyään yritykset […]